Conectarse
MESTRA YOLI
 
JCLIC ONLINE
 
RECURSOS
 
ACTIVITATS ORTOGRAFIA

Aventura't amb l'ortografia cicle inicialcicle mitjacicle superior
Trenta unitats amb exercicis graduats per resoldre dificultats d'ortografia

 
ORTOGRAFIA EN VALENCIÀ
Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... a continuació presenta diverses tipologies d'exercicis que comproven la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitzacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxis i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat.
 
DIFTONGS

Els diftongs

Hem de saber que quan amb un sol colp de veu pronunciem dues vocals juntes tenim un diftong. Per tant, un diftong es quan dues vocals formen part d’una mateixa síl·laba.

La formació d’un diftong

El diftong està format per: una vocal forta i una vocal feble, o dues vocals febles.

vocals
Fortes a, e, o
Febles i, u

Segons la posició de la vocal feble el diftong es classifica en:

Creixent

diftongs creixent

Si observem l’esquema la vocal feble u és més tancada que la vocal forta a.

Si pronunciàrem veuríem que al produir la u la boca estaria quasi tancada, mentre que per a pronunciar la a l’obriríem.

Per tant, i és l’explicació que volem donar-te perquè no t’oblides, al pronunciar un diftong creixent començaríem obrint un poquet la boca per acabar amb la boca més oberta com es pot veure a l’esquema.

Els diftongs creixents necessiten de les consonants g i q són els següents:

gua qua
güe qüe
güi qüi
guo quo

Decreixent

diftongs creixent

Si observem l’esquema la vocal forta a és més oberta que la vocal feble u. Si pronunciàrem veuríem que al produir la a la boca estaria quasi oberta, mentre que per a pronunciar la u l’obriríem.

Per tant, i és l’explicació que volem donar-te perquè no t’oblides, al pronunciar un diftong decreixent començaríem obrint la boca per acabar amb la boca quasi tancada, però de fet oberta, com es pot veure a l’esquema.

Els diftongs decreixents són els següents:

Unió i Unió u
a+i=aia+u=au
e+i=eie+u=eu
o+i=oii+u=iu
u+i=uio+u=ou
u+u=uu

Podem trobar altres combinacions de vocals febles i fortes, però no formen diftong. Aleshores tenim un hiat, hi ha dues vocals en contacte però que pertanyen a síl·labes diferents. 
L'ACCENT DIACRÍTIC

L'accent diacrític

A vegades accentuem algunes paraules amb la intenció de distingir-les d’altres perquè s’escriuen de la mateixa manera però tenen diferent significat. Ara bé, en aquestos casos no apliquem les regles d’accentuació. Això sí, hem de saber els significats de cada paraula per saber si hem o no d’accentuar.

Llista de paraules que hem de diferenciar
Sense accent Amb accent
Be: nom de lletra. Cria de l’ovella. Bé: adverbi de manera / riquesa.
Bota, botes: present del verb botar. Calçat. Bóta, bótes: recipient per al vi.
Deu, deus: número 10. Present del verb deure. Déu, déus: divinitat o ser suprem.
Dona, dones: persona sexe femení. Dóna, dónes: present del verb donar.
Es: pronom feble. És: present del verb ser.
Feu: present o imperatiu verb fer. Territori feudal. Féu: passat perfet simple del verb fer.
Fora: adverbi de lloc. Fóra: imperfet del subjuntiu del verb ser.
Ma: possessiu Mà: part del cos.
Mes: part de l’any. Més: adverbi de quantitat
Molt, molta: quantitat. Mòlt, mòlta: del verb moldre.
Mon: possessiu. Món: univers.
Mora, mores: dona musulmana. Móra, móres: fruit.
Net, neta: que no està brut o bruta. Nét, néta: fill o filla del fill o filla.
Os, ossos: part de l’esquelet. Ós, óssos: animal.
Pel, pels: contracció per + el o els. Pèl, pèls: del cos.
Se: pronom. Sé: present del verb saber.
Si: condicional. Sí: afirmació.
Soc: tronc de l’arbre / calçat. Sóc: present del verb ser.
Sol, sols: astre. Sense companyia. Present delverb soler. Sòl, sòls: superficie o terra.
Son: possessiu / ganes o acte de dormir. Són: present del verb ser.
Te: beguda / pronom/ nom de la lletra. Té: present del verb tindre.
Us: pronom. Ús: acció d’usar.
Vens / venen: del verb vendre. Véns / vénen: present del verb vindre.
Ves: reducció de veges. Vés: imperatiu del verb anar.

Cal dir que les paraules que porten accent diacrític el mantenen amb els seus derivats i amb els seus compostos.

 
CULTURA VALENCIANA